1
2
್ರ
3
ರ್
4
ಜ್ಞ
5
ತ್ರ
6
ಕ್ಷ
7
ಶ್ರ
8
(
9
)
0
-
Caps Lock
ಿ
Shift
,
|
.
Shift
Ctrl
Win
Alt
AltGr
Win
Menu
Ctrl