'
"
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ໍ່
ົ້
0
*
_
+
ິ້
ີ້
-
ຫຼ
Caps Lock
ັ້
;
.
,
:
!
?
%
=
\
/
Shift
(
x
ຶ້
ື້
$
)
Shift
Ctrl
Win
Alt
ZWSP
AltGr
Win
Menu
Ctrl